gabinet ginekologiczny
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

PRZEROST MIGDAŁKÓW Przerost migdałków podniebiennych (Hypertrophia tpnsillarum palatinarum) Przerost migdałków podniebiennych występuje częściej u dzieci niż u dorosłych i to zwykle w połączeniu z przerostem migdałka gardłowego. Znacznie częstszy jest jednak przerost migdałka gardłowego niż migdałków podniebiennych. U dorosłych spotykamy również przerost migdałków podniebiennych jako pozostałość z lat dziecinnych, najczęściej jednak jest to stan związany z przewlekłym ropnym stanem zapalnym (tonsillitis chronica purulenta). Nadmierny przerost migdałków podniebiennych u dzieci powoduje znaczne zwężenie cieśni gardłowej, co wobec istniejącego równocześnie przerostu migdałka gardłowego (trzeciego) powoduje u nich bardzo znaczne zaburzenia w oddychaniu, zwłaszcza w okresie ostrego nieżytu nosa i gardła lub pryszczykowego zapalenia migdałków (angina lacunaris). W związku z tym stanem może wystąpić nawet duszność znacznego stopnia, która budzi niepokój u dziecka i jego otoczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zależnie od położenia, rozmiaru, kształtu i liczby guzów obraz radiologiczny bywa różny. Znamienne są dla niego cechy następujące: 1. ubytek cieniowy leży zwykle centralnie i ma kształt okrągły lub jajkowaty o wyraźnych, gładkich obrysach; 2. ruchy robaczkowe żołądka przechodzą swobodnie nawet w okolicy zajętej przez ubytek; w miejscu ubytku ściana żołądka nie jest sztywna; 3. fałdy błony śluzowej w okolicy guza oraz na jego powierzchni są prawidłowe; 4. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Krwotok podpajęczynówkowy występował w miednicy, śródmózgowiu i wyższym aspekcie móżdżku. Sekcje wieńcowe półkul mózgowych ujawniły krwotok w trzeciej i bocznej komorze oraz zawał w prawym płacie czołowym. Zidentyfikowano dwa tętniaki prawej górnej tętnicy móżdżkowej: mniejszy tętniak odpowiadający tętniakowi przedstawionemu na fig. 1C i drugi, większy tętniak z dowodami pęknięcia i przylegającego skrzepu krwi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pacjenci, którzy otrzymali wcześniej neoadjuwantową lub uzupełniającą adiuwantową terapię depresyjną, kwalifikowali się, jeśli otrzymali terapię przez 4 miesiące lub krócej. Pacjenci, którzy byli wcześniej poddani leczeniu finasterydem z powodu raka prostaty, kwalifikowali się, jeśli otrzymywali lek przez 9 miesięcy lub krócej. Dopuszczano do 6 miesięcy wcześniejszego leczenia finasterydem w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Neoadiuwantowa lub adjuwantowa terapia deprywacji androgenami lub finasteryd musi zostać przerwana ponad rok przed przyjęciem do badania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Gdy choroba postępuje, proporcja komórek macierzystych jest zwiększona o współczynnik wynoszący 20, a proporcja niezależnych od androgenów komórek macierzystych o współczynnik 500. Dane te sugerują, że jeśli androgeny zostały wymienione przed progresją choroby, zachowane pędy komórki mogą powodować nowotwór zależny od androgenu, który byłby podatny na dalszą manipulację hormonalną. W modelach szczurów in vivo wrażliwych na androgeny okresowe obniżanie androgenu było gorsze od kastracji w zapobieganiu wzrostowi guza.6 Jednakże w modelu zależnym od androgenu okresowe pozbawianie androgenu powodowało ponowny apoptozę, niemal potrojenie średniego czasu na oporność na kastrację.7 Wczesne badania kliniczne wskazywały na możliwość okresowej deprywacji androgenów.8-10 Potencjał do poprawy kontroli choroby i jakości życia z nieciągłym niedoborem androgenów dostarczył racjonalnego uzasadnienia dla tego badania. Metody
Przestudiuj badanie
Głównym celem badania było ustalenie, czy okresowy brak androgenu jest nie niższy od ciągłego pozbawienia androgenów w odniesieniu do przeżycia u pacjentów z przerzutowym hormono-wrażliwym rakiem prostaty i do oceny jakości życia z dwoma schematami po 3 miesiącach po randomizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Mediana czasu leczenia protokołem po randomizacji wynosiła 19 miesięcy (zakres międzykwartylny, 10 do 38) w grupie leczenia przerywanego i 17 miesięcy (zakres międzykwartylny, 8 do 33) w grupie z ciągłą terapią. Wśród pacjentów otrzymujących leczenie przerywane, mediana odsetka czasu otrzymującego leczenie wyniosła 47% (zakres międzykwartylowy, 23 do 69). Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w zakresie zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem 3 lub 4 stopnia (30,4% w grupie leczenia z przerwami i 32,7% w grupie z ciągłymi terapiami, p = 0,53), w tym w zdarzeniach sercowo-naczyniowych, i nie zgłoszono żadnych zdarzeń 5 związanych z leczeniem (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Przetrwanie
Mediana przeżycia wszystkich objętych badaniem pacjentów po rozpoczęciu terapii deprywacji androgenów wynosiła 3,7 roku (zakres międzykwartylowy, 1,8 do 7,9). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘yersinia leczenie’

PRZEROST MIGDALKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zidentyfikowaliśmy regiony genetyczne związane z odpowiedzią na leczenie litu, a następnie przeprowadzono test replikacji przy użyciu SNP znakujących te loci w niezależnej grupie 100 pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym typu I (pierwsza kohorta replikacyjna). Tych 100 pacjentów wybrano spośród 114 pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym I (odmiennym od kohorty odkrywkowej), którzy zostali skierowani do nas przez psychiatrów personelu, którzy leczyli je przez ponad 10 lat litem i obserwowali dobrą przynależność do terapii. Pozostałych 14 pacjentów wykluczono, ponieważ nie spełniali kryteriów włączenia. W drugim teście replikacji genotypowaliśmy niezależną serię 24 pacjentów, którzy otrzymywali monoterapię litu przez co najmniej 2 lata do maja 2012 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries